REGULAMIN WSPÓŁPRACY
z Athletic Body Tomasz Szostek

§ 1
Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa organizację i przebieg realizacji wybranego programu tj. personalnego/żywieniowego/treningowego/suplementacji oraz prawa i obowiązki Uczestnika programu.

§ 2
Organizacja i przebieg programu

 1. Trener Tomasz Szostek świadczy w ramach działalności gospodarczej usługi: konsultacje żywieniowe, suplementacyjne, rozpisywanie planów treningowych oraz dietetycznych, prowadzenie treningów personalnych.
 2. Usługi określone w pkt.1 świadczone są odpłatnie, na podstawie umów cywilnoprawnych.
 3. Wybór programu treningowego i żywieniowego ustalany jest wspólnie z Trenerem ale decyzję ostateczną podejmuje uczestnik dobrowolnie.
 4. Przed podjęciem współpracy i rozpoczęciem realizacji wybranego programu Uczestnik wypełnia ankietę online dotyczącą stanu zdrowia.
 5. Uczestnik programu posiadający pełną zdolność do czynności prawnych lub opiekun prawny Uczestnika, który ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoby niepełnoletniej) składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Trener prowadzi dokumentację Uczestnika dotyczącą realizacji wybranego programu.

§ 3
Zakres usług

 1. Trener Tomasz Szostek świadczy usługi w zakresie:
  – porad żywieniowych
  – konsultacji w zakresie suplementacji
  – opracowania programu treningowego
  – prowadzenia treningów personalnych
  – konsultacji online
  – prowadzenia treningów online
  – analizy filmów treningowych
 2. Konsultacje wskazane w pkt.1 nie są konsultacjami medycznymi.

§ 4
Zasady wykonywania usług i dokonywania płatności

 1. Trener udziela konsultacji online bądź w czasie osobistego spotkania z Uczestnikiem.
 2. Termin i miejsce osobistego spotkania Trener uzgadnia z Uczestnikiem telefonicznie najpóżniej dzień przed spotkaniem.
 3. Treningi personalne odbywają się w miejscach i w godzinach wskazanych przez Trenera. Uczestnik ponosi koszty przeprowadzenia treningu w placówce sportowej, opłaca sam karnet za swoje wejście do siłowni.
 4. Trener w terminie 7 dni od zawarcia umowy z Uczestnikiem opracowuje w formie pisemnej indywidualny program dla Uczestnika programu. Drobne zmiany w programie są darmowe.
 5. Uczestnik nie może rozpowszechniać programu opracowanego przez Trenera. W wypadku udostępnienia programu innej osobie Uczestnik zapłaci Trenerowi karę umowną w kwocie 5.000 zł. Trener poza karą umowną może dochodzić odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej rozpowszechnianiem programu przez Uczestnika.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty za program nawet, jeśli nie przystąpi do jego realizacji.
 7. Nie realizowanie przez Uczestnika programu opracowanego przez Trenera lub nie przychodzenie na treningi personalne nie uprawnia Uczestnika do domagania się zwrotu wynagrodzenia uiszczonego Trenerowi.
 8. Klient ma prawo skorzystania z pierwszej darmowej konsultacji w formie wywiadu i 30minutowego Treningu Personalnego.
 9. Wynagrodzenie płatne jest w uzgodnionym terminie, przed przystąpieniem do pierwszego treningu z pakietu treningowego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Trenera.

§ 5
Prawa i obowiązki Uczestnika

Prawa:

 1. Uczestnik ma prawo do uzyskania pełnej informacji o przebiegu i ryzyku skutków ubocznych proponowanego programu żywieniowego/treningowego/suplementacji Uczestnik otrzymuje wgląd do dokumentacji sporządzanej przez Trenera, w tym może otrzymać jej kopie po uiszczeniu opłaty.
 2. Uczestnik może w dowolnym terminie przerwać realizowanie programu, z tym że ponosi wszelkie ryzyko związane z podjęciem takiej decyzji.
 3. Uczestnik ma prawo do gwarancji zwrotu kosztów w przypadku braku efektów współpracy.
 4. Reklamacji podlega tylko pakiet treningów personalnych. Inne usługi świadczone przez Trenera Tomasza Szostka nie podlegają reklamacji.
 5. Klient składa reklamacje drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@tomaszszostek.pl
  Efektem treningowym o którym mowa w punkcie § 5 podpunkt3 może być:
  a)Poprawa zdrowia
  b)Poprawa kondycji
  c)Poprawa samopoczucia
  d)Poprawa komfortu życia
  e)Poprawa wyglądu to jest ujędrnianie ciała, zbudowanie mięśni
  f)Utrata masy ciała
  g)Poprawa wyników sportowych w wybranych ćwiczeniach siłowych na przykład
  – Hip Thrust
  – Wyciskanie żołnierskie
  – Wyciskanie leżąc na ławce płaskiej
  – Martwy Ciąg
  – Przysiad ze sztangą
 6. Reklamować usługę klient może po wykorzystaniu minimum trzech pełnych pakietów treningowych. Reklamacji podlega tylko niezrealizowany w pełni pakiet treningowy. To znaczy że pakiet treningowy można reklamować najpóżniej przed przystąpieniem do 10 treningu z pakietu.
 7. Aby reklamacja mogła być uznana podopieczny musi zastosować się do wszystkich zaleceń Trenera Tomasza Szostka to jest:
  – Realizacji treningów personalnych nie rzadziej niż 3 x tygodniowo regularnie przez okres 3 miesięcy
  – Realizacji planu żywienia w minimum 85%, dostosowaniu się do zaleceń żywieniowych i eliminacji alkoholu z diety
  – Realizacji dziennych kroków w dokładnie wyznaczonej ilości – od 6 do 15 tysięcy kroków
 8. W przypadku odstępstw w którymkolwiek podpunkcie z punktu 7 reklamacja będzie uznana za nieważną.
 9. W przypadku realizacji nie mniej niż połowy efektów współpracy z &5 podpunkt 4 reklamacja może zostać uznana za nieważną.
 10. Ostateczna decyzja o uznaniu lub odrzuceniu zwrotu kosztów należy do Tomasza Szostka właściciela Firmy Athletic Body Tomasz Szostek.

Obowiązki:

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych ustalonych przez Trenera. W wypadku nieprzestrzegania i nie stosowania się do wytycznych Trenera, Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność z tym związaną.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do udzielania Trenerowi informacji dotyczących stanu zdrowia, w tym o złym samopoczuciu przed, w czasie i po treningu oraz o negatywnych objawach zdrowotnych stosowania się do zaleceń żywieniowych oraz zaleconej suplementacji.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do przedłożenia dokumentacji medycznej, w tym wyników badań krwi wymaganych przez Trenera.
 4. W wypadku realizowania programu w placówkach sportowych wskazanych przez Trenera, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obowiązującego w tej placówce, w tym do używania odpowiedniej odzieży i obuwia.

§ 6
Zasady odwoływania treningów personalnych oraz online

 1. Klient ma prawo do odwołania umówionego treningu bez konsekwencji jeżeli odwoła dzień wcześniej tzn. najpóźniej do 23:59 dnia przed dniem w którym klient jest umówiony na trening.
 2. W przypadku odwoływania treningu w dniu umówionej jednostki treningowej klient ponosi pełny koszt treningu.
 3. Jeżeli klient wykupił Treningi Personalne online dla dwóch osób i jedna z osób nie może się pojawić na Treningu to druga może wykorzystać Trening Personalny. Jednostka treningowa jest wtedy liczona w całości, niezależnie od ilości klientów którzy się pojawią na umówioną godzinę. Osobie która się nie zjawi na treningu nie przysługuje dodatkowa jednostka treningowa.
 4. Jeżeli jedna z osób odwoła Trening Personalny dla dwóch osób dzień wcześniej tzn. najpóżniej do 23.59 dnia przed dniem w którym klienci są umówieni na trening to jednostka treningowa jest automatycznie odwołana dla obu klientów.

§ 7
Zasady działania systemu poleceń

 1. Klient posiadający pakiet Treningów Personalnych ma możliwość uzyskania zniżki w wysokości 200zł na kolejny zakup pakietu treningowego w Athletic Body Tomasz Szostek.
 2. Rabat jest ważny przez 3 miesiące od momentu uzyskania zniżki.
 3. Klient uzyskuje zniżkę w momencie gdy poleci poprzez wizytówkę uprawniająca do zniżki nowej osobie zakup treningów i ta osoba wykupi pełny pakiet treningowy na 10 spotkań.
 4. Wizytówka uprawnia do rabatu w wysokości 200zł na zakup pakietu Treningów personalnych lub 50zł rabatu na usługę Opieki online oraz usługę planu treningowego lub żywieniowego.
 5. Rabat z wizytówki przysługuje tylko nowym klientom i jest jednorazowy.
 6. Klient który poleca treningi nowej osobie poprzez przekazanie wizytówki uzyskuje w momencie zakupu treningów przez polecaną osobę zniżkę w wysokości 100zł na kolejny zakup treningów personalnych.

§ 8
Zasady działania pakietu ochronnego

 1. Uczestnikowi przysługuje pakiet ochronny po wykupieniu i zrealizowaniu minimum 6 pakietów treningów personalnych stacjonarnych.
 2. Klient musi zgłosić chęć realizacji pakietu ochronnego telefonicznie bądź drogą mailową najpóźniej w ciągu 10 dni od realizacji ostatniej jednostki z pakietu treningowego.
 3. W skład pakietu wchodzą cztery treningi personalne oraz plan żywieniowy zakładający regulowanie spożywanych kalorii na stałym poziomie przez 6 tygodni.
 4. Realizowanie treningów odbywa się w odstępie minimum 4 dni i maksimum 10 w terminie dogodnym dla Trenera. Maksymalna częstotliwość raz na tydzień.
 5. Jadłospis jest wysyłany mailowo na adres klienta w okresie tygodnia od otrzymania zgłoszenia o chęci realizacji pakietu ochronnego.

§ 9

Zasady działania treningów online

 1. W sytuacji gdy podczas Treningu online klient będzie miał problemy lub brak dostępu do Internetu to Trening będzie uznany jako zrealizowany
 2. Klient zobowiązuje się do posiadania stałego łącza internetowego zapewniającego komforotową realizację treningu.
 3. Trener zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnego sprzętu do realizacji procesu treningowego to jest: dwóch gum mini band, hantli do ćwiczeń o zmiennym obciążeniu, jednej długiej gumy power band, maty treningowej.
 4. Klient zobowiązuje się do zwrotu sprzętu po zakończeniu współpracy w przypadku wykupienia mniej niż 3 pakietów treningowych.
 5. Sprzęt należy odesłać przesyłką priorytetową ubezpieczoną.
 6. Po zakupie i zrealizowaniu co najmniej trzech pełnych pakietów treningowych sprzęt staje się własnością klienta.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Trenerem należy rozwiązywać w drodze mediacji.
 2. W wypadku pandemii lub innej kryzysowej sytuacji w której konsekwencji treningi nie będą mogły odbywać się na siłowni w umówionej lokalizacji, klient ma obowiązek przejścia na usługę online.
 3. W wypadku nie zawarcia ugody przed mediatorem, spory będą rozwiązywanie przez Sąd w Poznaniu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.07.2020 r.

Regulamin opracował Tomasz Szostek – właściciel Athletic Body Tomasz Szostek
Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie i wykorzystywanie niniejszego Regulaminu bez zgody Tomasz Szostka

Oświadczenie uczestnika programu

 1. Oświadczam, że została przeprowadzona ze mną rozmowa informacyjna nt. wszelkich możliwych następstw zmiany trybu żywienia, przyjmowania suplementów oraz rozpoczęcia planu treningowego. Zostałam/em szczegółowo, w sposób przystępny i zrozumiały poinformowana/y o przebiegu i ewentualnych skutkach ubocznych realizowania przyjętego programu żywieniowego/treningowego/suplementacji, a także o możliwych skutkach nie stosowania się do zaleceń Trenera, a następnie podjęłam/em decyzję o realizacji wybranego programu.
 2. Oświadczam, że wyrażam zgodę i w pełni akceptuję poniższe warunki umowy:
  • Trener odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone z winy umyślnej.
  • Odpowiedzialność Trenera za szkody związane z realizacją ustalonego programu treningowego/ żywieniowego oraz suplementacji jest wyłączona.
   Trener jest zobowiązany do przeprowadzenia umówionego programu, za co przysługuje mu umówione wynagrodzenie, które nie zależy od osiągnięcia określonego efektu.
   Zobowiązuję się niezwłocznie informować Trenera o wszelkich przypadkach złego samopoczucia zarówno w trakcie treningu, bezpośrednio przed, jak i po treningu.
   Zobowiązuję się niezwłocznie informować Trenera o wszelkich negatywnych objawach zdrowotnych stosowania się do zaleceń żywieniowych Trenera oraz zaleconej suplementacji.
  • Wszelkie uwagi/ spostrzeżenia/ niepokojące objawy będą zgłaszane Trenerowi drogą mailową, z wyjątkiem sytuacji nagłych, które wymagają niezwłocznego zgłoszenia w każdej możliwej formie.
  • Wszelkie zmiany w zakresie złożonych oświadczeń, w tym zwłaszcza w zakresie stanu zdrowia – chorób, schorzeń, przyjmowanych leków będą zgłaszane Trenerowi niezwłocznie drogą mailową.
  • Zobowiązuję się stosować do wszelkich zaleceń Trenera, w tym wszelkich zmian w zakresie przyjętego planu żywieniowego, treningowego i suplementacji.